Vastuvõtt

Igal aastal võetakse Püha Miikaeli Kooli vastu üks poiste- ja üks tüdrukuteklass. Vabade kohtade olemasolul toimub vastuvõtt ka vaheklassidesse.
Kooli esindaja kohtub vanematega, et välja selgitada kooli väärtussüsteemi ja kasvatuspõhimõtete sobivust perekonnale. Õpilasi võetakse vastu avalduse alusel.
Kõik õpilaskandidaadid läbivad tutvusuuringu, mille raames selgitatakse välja õpilaste eripära ja vajadused. Vastuvõtukomisjon teeb otsuse õpilaste vastuvõtmiseks, lähtudes kooli võimalustest korraldada õpet nii, et õpilase eripära arvestades oleks tema areng tagatud.

Õppemaks
I, II ja III kooliastmes puudub tasemehariduses õppetasu .
Lisaks üldhariduse andmisele korraldab Püha Miikaeli Kool koostöös Miikaeli Ühenduse keeltekeskusega erahuvihariduse raames inglise keele õpet täieliku keelekümbluse meetodil.

Vastuvõtt 1. klassi
Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse lapsevanema avalduse alusel koolis alates jooksva aasta jaanuarikuust. Vastuvõtt toimub tutvusuuringute alusel.
Tutvusuuringu kaudu selgitatakse välja kooliküpsustasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta toime tulla kooli üsna suure õppekoormusega.
Tutvusuuringu nullkriteeriumi ületanud lastest võetakse eelisjärjekorras vastu katoliku koguduse liikmete lapsed, PMK töötajate lapsed, PMK-s õppivate õpilaste õed-vennad
Kooli pidaja või tema poolt volitatud isik sõlmib erakooliseaduses nõutud lepingu õpilase seadusliku esindajaga. Lepingus võtab kool kohustuse anda õpilasele õppekavale vastavat haridust ning õpilane kohustub järgima õigusakte, sh kooli kodukorda.

Õpilaste vastuvõtt 2.- 9. klassidesse.
2.-9. klassidesse võetakse õpilane vastu vabade kohtade olemasolul lapsevanema avalduse, lapsevanematega toimuva tutvusvestluse ja õpilasega läbiviidud tutvusuuringu alusel eelisjärjekorras katoliku koguduse liikmete lapsed, PMK töötajate lapsed, PMK-s õppivate õpilaste õed-vennad.
Avalduse vastuvõtt algab jooksva aasta jaanuarikuust.

2023/24 õppeaasta avalduse vastuvõtmine algab jaanuarist 2022 eelkoolis.
http://vhk.ee/pkool/eelkool/vastuvott
info: pk-sekretar@colleduc.ee

2.-9. klassidesse on avalduste vastuvõtmine algab 2023. aasta märtsis pmk-sekretar@pmk.edu.ee